Rozsáhlý on-line adresář českých firem – DataZadarmo.cz
Adresář DataZadarmo.cz obsahuje informace o českých firmách, které vám pomohou najít nové klienty a prověřit finanční zdraví vašich obchodních partnerů.

Právní podmínky

Smlouva o poskytování internetových služeb

1. ROZSAH


1.1 V souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a v Objednávkovém formuláři (společně dále jen „Smlouva“) společnost CRIF S.p.A., zapsaná v Itálii a sídlící na adrese Bologna, Via Mario Fantin 1-3 (dále jen „společnost CRIF“), poskytuje své služby výhradně subjektům, které vykonávají zákonnou podnikatelskou činnost (jako jsou podnikatelé nebo firmy) a které kupují tyto služby v souvislosti se svou obchodní činností a které přijaly podmínky stanovené v této Smlouvě a v dalších příslušných dokumentech (dále jen „ZÁKAZNÍK“). Služba poskytovaná společností CRIF poskytuje v rozsahu povoleném zákonem a na období podle této Smlouvy přístup k obchodním informacím včetně komerčních informací o firmách a podnicích v různých zemích (dále jen „Služba iCRIF“). Společnost CRIF a ZÁKAZNÍK se také dále společně nazývají „Smluvní strany“. „Objednávkovým formulářem“ se rozumí objednávkový dokument dostupný na Internetové stránce, který uvádí informace a služby požadované ZÁKAZNÍKEM a příslušné poplatky.

1.2 Podrobné informace o Službě iCRIF jsou obsaženy na stránce www.crif.cz (dále jen „Internetová stránka“) a v Objednávkovém formuláři, který je nedílnou součástí Smlouvy.

1.3 ZÁKAZNÍK prohlašuje, že Služba iCRIF je vhodná pro konkrétní použití, které ZÁKAZNÍK zamýšlí, a že přebírá všechna související rizika.

2. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY iCRIF


2.1 Po dokončení registrace na internetu, elektronickém přijetí této Smlouvy, vyplnění Objednávkového formuláře a úspěšném uhrazení částky uvedené v Objednávkovém formuláři společnost CRIF poskytne ZÁKAZNÍKOVI identifikační kód (uživatelské jméno) a přístupový klíč (heslo) k užívání Služby iCRIF prostřednictvím Internetové stránky.

2.2 ZÁKAZNÍK bude identifikační kód a přístupový klíč používat pro přístup na Internetovou stránku a pro odesílání žádostí o informace, které jsou k dispozici v rámci Služby crif. Žádosti a výsledky si lze prohlédnout na Internetové stránce.

2.3 Společnost CRIF nenese odpovědnost za chybu, přerušení nebo nemožnost přístupu a/nebo použití Služby iCRIF z důvodu okolností, které nejsou pod kontrolou společnosti CRIF (jako je vada zařízení používaného ZÁKAZNÍKEM pro přístup ke Službě iCRIF, problémy v internetové síti, události vyšší moci nebo nepředvídané události).

2.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude společnost CRIF muset provést údržbu Služby iCRIF pro zajištění správného přístupu a dalšího poskytování, společnost CRIF je oprávněna po zveřejnění sdělení na Internetové stránce přístup ke Službě iCRIF dočasně pozastavit.

2.5 Služba iCRIF je závislá na dostupnosti údajů a informací poskytovaných příslušnými veřejnými orgány a poskytovateli z řad třetích stran, kteří se specializují na zpracovávání informací z veřejných archivů a/nebo jiných zdrojů.

2.6 ZÁKAZNÍK není oprávněn prodat a/nebo poskytnout informace získané ze Služby iCRIF třetím stranám, a to ani jednotlivě ani v rámci stejné skupiny společností ZÁKAZNÍKA. Jakékoli jiné použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti CRIF bude považováno za zneužití.

2.7 ZÁKAZNÍK byl informován a souhlasí s tím, že aktivace Služby iCRIF v souladu s ustanoveními § 6 mu umožňuje koupit pouze informace uvedené v Objednávkovém formuláři.

2.8 Aniž by byla dotčena ustanovení bodu 4.3 níže, platí, že oznámení o změnách obsahu, dostupných informací a zpráv uvedených v Objednávkovém formuláři, funkcí a finančních podmínek služby budou společností CRIF zasílána ZÁKAZNÍKOVI elektronickou cestou na adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM v registračním formuláři vyplněném v době přijetí této Smlouvy; tyto změny se budou řídit touto Smlouvou a jejími hlavními a nedílnými částmi.

2.9 Předmět plnění ze strany společnosti CRIF nesmí za žádných okolností představovat postoupení vlastnických práv. Společnost CRIF má úplný a výlučný nárok na veškerá práva (včetně autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví) v souvislosti s díly a materiály poskytovanými ZÁKAZNÍKOVI v rámci Služby crif. Společnost CRIF je dle svého uvážení oprávněna použít pro jiné účely veškeré nápady, koncepce, metody, techniky a know-how používané společností CRIF v rámci smluvního plnění.

3. DATUM ÚČINNOSTI SLUŽBY iCRIF


S výhradou článků 2.3 a 2.4 je Služba iCRIF dostupná 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (24 X 7) ode dne aktivace identifikačního kódu (uživatelského jména) a přístupového klíče (hesla).

4. SPRÁVA ÚDAJŮ


4.1 Společnost CRIF se zavazuje využívat osvědčené postupy pro správu údajů a informací v rámci Služby crif. Kromě toho byl ZÁKAZNÍK informován, že společnost CRIF mimo jiné přijímá údaje a informace uvedené v této Smlouvě od poskytovatelů z řad třetích stran a za žádných okolností nenese odpovědnost za neúplnost a/nebo chybnost a/nebo závadnost, kterou v rámci poskytování Služby iCRIF nelze připsat přímo společnosti CRIF.

4.2 Společnost CRIF nenese odpovědnost za žádné překážky ve sběru údajů a informací způsobené nedostupností veřejných zdrojů poskytovatelů z řad třetích stran.

4.3 ZÁKAZNÍK si je vědom, že organizace a struktura informací v rámci Služby iCRIF podléhá platným zákonům a předpisům a tedy případným úpravám nebo restrukturalizaci v případě změn příslušných zákonů a předpisů. Dále je společnost CRIF oprávněna provádět změny technické povahy a/nebo změny obsahu a/nebo změny typu informací zahrnutých do Služby iCRIF, které jsou nutné z technických či organizačních důvodů nebo z důvodů mimo kontrolu společnosti CRIF.

5. PLATBA


5.1 Pro přístup ke Službě iCRIF je ZÁKAZNÍK povinen předem uhradit částky uvedené v Objednávkovém formuláři, který je ZÁKAZNÍK povinen vyplnit v době přijetí této Smlouvy, v souladu se způsoby platby zvolenými v Objednávkovém formuláři. Částky zahrnují DPH a další daně a výdaje spojené s poskytováním Služby iCRIF, s výjimkou případů výslovně uvedených v Objednávkovém formuláři a v následných dodatcích podle článku 2.8.

5.2 V případě, že ZÁKAZNÍK v Objednávkovém formuláři jako způsob platby vybere předplacenou částku (dále jen „Předplacená částka“), tato Předplacená částka se bude postupně používat na nákup informací ze Služby iCRIF podle sazby uvedené ve stejném Objednávkovém formuláři.

5.3 Jakmile bude celá Předplacená částka vyčerpána, před uplynutím doby trvání Smlouvy podle článku 6.1, ZÁKAZNÍK může obnovit svůj kredit uhrazením nové Předplacené částky v nástroji objednávky na Internetové stránce. Poté, co společnost CRIF obdrží platbu, bude odpovídající kredit připsán na účet ZÁKAZNÍKA.

5.4 Předplacená částka musí být úplně vyčerpána před koncem příslušného prvního nebo každého prodlouženého smluvního období 12 (dvanácti) měsíců, a to i v případě nové Předplacené částky podle článku 5.3. Nevyčerpaná částka v době uplynutí období se ZÁKAZNÍKOVI nevrací a nelze ji použít v dalším prodlouženém období.

5.5 Pro každou objednávku informací ze strany ZÁKAZNÍKA společnost CRIF vystaví fakturu, která bude zaslána ZÁKAZNÍKOVI elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM v registračním formuláři vyplněném v době přijetí této Smlouvy.

5.6 Poplatky uvedené v Objednávkovém formuláři podléhají každoročnímu zvýšení na základě zvýšení ročního cenového indexu zboží a služeb za předchozí kalendářní rok vydanéhoŠvýcarským spolkovým statistickým úřadem.

5.7 Společnost CRIF si dále vyhrazuje právo upravit sazby uvedené v Objednávkovém formuláři vždy, když se náklady na poskytování Služby iCRIF z jakéhokoli důvodu zvýší. V takovém případě společnost CRIF informuje ZÁKAZNÍKA o nových cenách elektronickou cestou a vyhrazuje si právo zveřejnit na Internetové stránce nové aktuální sazby. Nové ceny začnou automaticky platit nejdříve 30 (třicet) dnů od odeslání oznámení ZÁKAZNÍKOVI.

5.8 V případě změn v cenách podle článku 5.7 je ZÁKAZNÍK oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že ZÁKAZNÍK hodlá uplatnit své právo od Smlouvy odstoupit, je povinen společnosti CRIF zaslat písemné oznámení doporučeným dopisem s doručenkou do 30 (třiceti) dnů od obdržení výše uvedeného oznámení od společnosti CRIF. Odstoupení nabývá platnosti první den druhého měsíce následujícího po datu uplatnění zvýšení ceny, aniž je dotčeno právo ZÁKAZNÍKA v tomto případě na vrácení již zaplacené částky bez části, která již k datu ukončení Smlouvy byla použita. V takovém případě se má za to, že nové ceny pro ZÁKAZNÍKA neplatí.

6. DOBA TRVÁNÍ A PRODLOUŽENÍ, PŘEDČASNÉ UKONČENÍ


6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni internetové registrace a dokončení přijímacího postupu na Internetové stránce po úspěšném uhrazení poplatků a dalších plateb uvedených v Objednávkovém formuláři ZÁKAZNÍKEM (dále jen „Datum účinnosti“), a trvá po dobu uvedenou v Objednávkovém formuláři, pokud nebude ukončena v souladu s postupem uvedeným v článku 10 nebo článku 5.8.

7. POVINNOSTI A ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI CRIF


7.1 Společnost CRIF bude oprávněna provést nezbytné nebo vhodné změny struktury poskytovaných informací bez námitek ze strany ZÁKAZNÍKA.

7.2 Společnost CRIF nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé ZÁKAZNÍKOVI nebo třetím stranám v souvislosti s touto Smlouvou nebo se zde uvedenými službami, které jsou způsobeny nepředvídatelnými událostmi, událostmi vyšší moci, nesprávnou funkcí národních a mezinárodních datových a telefonních sítí a/nebo nesprávnou funkcí vybavení ZÁKAZNÍKA.

7.3 Společnost CRIF, která získává informace z veřejných archivů a/nebo jiných zdrojů zpracovávaných odbornými poskytovateli z řad třetích stran, za žádných okolností nenese odpovědnost za chyby, neúplnosti nebo jiné nedostatky v souvislosti s poskytovanými údaji a informacemi. Společnost CRIF zejména nenese přímou ani nepřímou odpovědnost s ohledem na obsah informací nebo případnou škodu vyplývající z chyb, neúplností nebo nedostatků, které jsou mimo její kontrolu. Aniž by byla dotčena ustanovení tohoto oddílu, společnost CRIF nese výhradní odpovědnost za přímé škody (s výjimkou nepřímých, náhodných nebo následných škod, jako je mimo jiné ušlý zisk) způsobené ZÁKAZNÍKOVI v důsledku nekalých úmyslů nebo hrubé nedbalosti společnosti CRIF v rámci poskytování Služby crif.

7.4 Společnost CRIF nenese žádnou odpovědnost v případě, že ZÁKAZNÍK a/nebo jeho nástupce používá informace a údaje poskytnuté v rámci Služby iCRIF především způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo metodami a/nebo podmínkami stanovenými v této Smlouvě; zejména společnost CRIF nenese odpovědnost za rozhodnutí a/nebo posouzení učiněná nebo provedená ZÁKAZNÍKEM na základě údajů a informací poskytnutých v rámci Služby crif.

7.5 Společnost CRIF nepřebírá žádnou povinnost a neposkytuje žádnou záruku výslovně nezahrnutou v této Smlouvě.

8. POVINNOSTI A ZÁVAZKY ZÁKAZNÍKA


8.1 ZÁKAZNÍK zaručuje, že (i) je subjektem, který v souladu se zákonem provozuje obchodní činnost, tedy že je firmou nebo podnikatelem, který používá Službu iCRIF výhradně v rámci své obchodní nebo odborné činnosti; (ii) údaje poskytnuté před uzavřením Smlouvy jsou pravdivé, úplné a aktuální; porušení této záruky představuje důvod pro okamžité ukončení této Smlouvy a dává společnosti CRIF právo si s konečnou platností ponechat částku zaplacenou jako penále, aniž by bylo dotčeno její právo požadovat další náhradu škody.

8.2 Veškeré změny údajů, jako je poštovní nebo e-mailová adresa, musí být neprodleně sděleny společnosti CRIF, aby mohly být dané údaje aktualizovány; pokud ZÁKAZNÍK takové změny nenahlásí, společnost CRIF není povinna vyhovět případným nárokům.

8.3 ZÁKAZNÍK se zavazuje, že bude používat údaje a informace ze Služby iCRIF pečlivě a že je z žádného důvodu nebude převádět, neoprávněně používat, prodávat a/nebo poskytovat třetím stranám. ZÁKAZNÍK není oprávněn sdělovat informace ze Služby iCRIF a společnost CRIF nenese odpovědnost za případné nevhodné nebo rozporné použití uvedených informací ZÁKAZNÍKEM.

8.4 ZÁKAZNÍK se zavazuje bezpečným a důvěrným způsobem uchovávat identifikační kód a přístupový klíč poskytnutý společností CRIF; porušení této povinnosti může vést k automatickému ukončení Smlouvy, aniž by bylo dotčeno právo společnosti CRIF si s konečnou platností ponechat částku zaplacenou ZÁKAZNÍKEM jako penále - a aniž by bylo dotčeno její právo požadovat další náhradu škody.

8.5 V případě ohrožení důvěrnosti přístupového klíče z jakéhokoli důvodu (odcizení, ztráta apod.) je ZÁKAZNÍK povinen o situaci jakýmkoli způsobem neprodleně informovat společnost CRIF a poté toto oznámení potvrdit doporučeným dopisem s doručenkou do 24 hodin. Má se za to, že ZÁKAZNÍK nese odpovědnost za veškeré nákupy provedené do 10 hodin ráno prvního pracovního dne poté, co společnost CRIF obdrží tento doporučený dopis. Společnost CRIF se zavazuje, že přístupový klíč deaktivuje co nejdříve.

8.6 ZÁKAZNÍK nese odpovědnost za případnou škodu, jestliže:
- použije údaje a informace ze Služby iCRIF k narušení, zneužití, omezení nebo porušení práv zúčastněných třetích stran a/nebo jestliže je použije v rozporu s účelem Služby iCRIF a v rozporu s platnými zákony o ochraně osobních údajů;
- používá značky, názvy a/nebo loga patřící společnosti CRIF;
- umožní neoprávněným osobám, aby používaly identifikační kód a přístupový klíč;
- zavede a/nebo používá soubory nebo jiný materiál obsahující nesprávné údaje a/nebo viry;
- poruší smluvní ustanovení, která jsou pro něj závazná.

8.7 Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá posouzení vyplývající z použití údajů a informací ze Služby iCRIF jsou prováděna ZÁKAZNÍKEM a/nebo jeho nástupcem s kompletní autonomií a na jeho výhradní a přímou odpovědnost.

8.8 ZÁKAZNÍK se zavazuje zajistit, že on i všichni jeho zaměstnanci, kteří obdrží informace od společnosti CRIF, bez ohledu na zemi sídla ZÁKAZNÍKA, budou dodržovat italské předpisyna ochranu osobních údajů stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů (Vyhláška č. 196/2003, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248). ZÁKAZNÍK nese plnou odpovědnost za jakékoli porušení povinnosti uložené ZÁKAZNÍKOVI na základě výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo jiných platných zákonů.

9. POSTOUPENÍ


9.1 ZÁKAZNÍK není oprávněn postoupit Smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající nebo jejich část třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu společnosti CRIF.

9.2 ZÁKAZNÍK výslovně povoluje společnosti CRIF, aby převedla tuto Smlouvu na jiné společnosti, které jsou jejími dceřinými, mateřskými nebo přidruženými společnostmi.

10. UKONČENÍ


10.1 Společnost CRIF má právo tuto Smlouvu jednostranně kdykoli ukončit na základě předchozího písemného oznámení zaslaného ZÁKAZNÍKOVI alespoň 30 (třicet) dnů předem, aniž je dotčeno právo ZÁKAZNÍKA v tomto případě na vrácení již zaplacené částky bez části, která již k datu ukončení Smlouvy byla použita. ZÁKAZNÍK bere na vědomí, že vzhledem k povaze Služby iCRIF nemá právo od Smlouvy odstoupit.

10.2 Porušení následujících oddílů Smlouvy ZÁKAZNÍKEM bude mít za následek okamžité ukončení Smlouvy na základě písemného oznámení bez nutnosti získat úřední rozhodnutí, a aniž by bylo dotčeno právo společnosti CRIF ponechat si zbývající část zaplacené částky:
- porušení článku 2.6;
- porušení článku 8.1, 8.3 a 8.4;
- porušení článku 9;
- porušení článku 12.

11. VÝHRADNÍ PŘÍSLUŠNOST A ROZHODNÉ PRÁVO


Smluvní strany se výslovně dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou rozhodovány soudy příslušnými pro hlavní město Curych. Tato Smlouva se řídí právem Švýcarské konfederace.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


12.1 Společnost CRIF je podle definice obsažené ve švýcarském zákoně o ochraně osobních údajů považována za správce osobních údajů poskytnutých ZÁKAZNÍKEM pro účely Služby crif.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že informace získané ze Služby iCRIF mohou obsahovat osobní údaje. ZÁKAZNÍK se zavazuje zajistit, že on i všichni jeho zaměstnanci, kteří obdrží informace od společnosti CRIF, budou chránit osobní údaje obsažené v informacích získaných ze Služby iCRIF a v příslušném rozsahu dodržovat platné zákony a předpisy na ochranu osobních údajů. ZÁKAZNÍK nese plnou a výhradní odpovědnost za jakékoli porušení povinnosti uložené ZÁKAZNÍKOVI na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Podmínky používání internetové stránky

Datum poslední změny: 07. 2. 2017

Užívání naší internetové stránky

Tato internetová stránka (dále jen „Internetová stránka“), dostupná na adrese www.crif.cz, je poskytována společností CRIF S.p.A (dále jen „společnost CRIF“/ „my“), zapsanou v Itálii, se sídlem na adrese Via Mario Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italy.

Užíváním naší Internetové stránky vy a/nebo vaše společnost souhlasíte s těmito podmínkami (dále jen „Podmínky“), které nabývají účinnosti okamžitě při prvním použití této Internetové stránky. Pozorně si je prosím přečtěte. V případě, že vy a/nebo vaše společnost nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, musíte tuto Internetovou stránku okamžitě opustit.

Na této Internetové stránce je uvedena řada služeb (dále jen „Služby“). Tyto Služby jsou k dispozici výhradně pro osoby vykonávající obchodní činnost (jako jsou podnikatelé, firmy nebo jiné právnické osoby), a to pouze při jejich zakoupení ve vztahu k takové obchodní činnosti. Způsob, jakým vy a/nebo vaše společnost zakoupíte a budete používat tyto Služby, závisí na samostatných podmínkách stanovených námi nebo jinou organizací. Tyto podmínky užívání Služeb jsou obsaženy v samostatných dokumentech dostupných na Internetové stránce.

Vy a/nebo vaše společnost jste povinni dodržovat všechny zásady dostupné na Internetové stránce. Internetovou stránku nesmíte zneužívat. Například nesmíte zasahovat do jejích funkcí nebo se snažit ji zpřístupnit jinak než prostřednictvím rozhraní a pokynů námi poskytnutých.

Vy a/nebo vaše společnost smíte používat Internetovou stránku pouze v souladu s právními předpisy.

Obsah této Internetové stránky je určen výhradně pro užívání našich Služeb ze strany vás a/nebo vaší společnosti a pro žádné další komerční využití. Vy a/nebo vaše společnost nesmíte kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, zobrazovat ani přenášet jakoukoli část této Internetové stránky pro komerční, neziskové či veřejné účely nad výše povolený rámec. Vy a/nebo vaše společnost nesmíte používat tuto Internetovou stránku k předávání falešných, zavádějících, podvodných nebo nezákonných sdělení.

Vyhrazujeme si právo prošetřit případné stížnosti nebo nahlášená porušení našich Podmínek a přijmout vhodná opatření, mimo jiné např. nahlásit podezření na nezákonnou činnost soudním orgánům, regulátorům nebo jiným příslušným orgánům nebo v případech požadovaných zákonem sdělit potřebné informace nebo informace týkající se příslušných subjektů a jejich uživatelských profilů, tj. e-mailové adresy, historii užívání, nahrané materiály, IP adresy a informace o internetovém provozu.

Jsme oprávněni pozastavit nebo ukončit poskytování Internetové stránky vám a/nebo vaší společnosti v případě, že vy a/nebo vaše společnost nebudete dodržovat naše Podmínky a zásady, nebo v případě, že budeme prošetřovat podezření z porušení.

Internetovou stránku neustále měníme a vylepšujeme. Jsme oprávněni přidávat a odebírat funkce a můžeme provoz Internetové stránky pozastavit nebo úplně ukončit.

Společnost CRIF je rovněž oprávněna na Internetovou stránku kdykoli přidat nebo na ní vytvořit nová omezení. V případě, že zrušíme nebo změníme určitou funkci Internetové stránky, pokud možno vás a/nebo vaši společnost s dostatečným předstihem uvědomíme.

V souvislosti s užíváním Internetové stránky můžeme vám a/nebo vaší společnosti zasílat oznámení o službách, administrativní sdělení a další informace.

[www.crif.cz] Účet

Abyste vy a/nebo vaše společnost mohli objednávat a používat naše Služby, musíte si vytvořit Firemní účet. Firemní účet může být vytvořen výhradně osobou vykonávající obchodní činnost (jako jsou podnikatelé, firmy nebo jiné právnické osoby), a to pouze za účelem užívání Služeb ve vztahu k takové obchodní činnosti.

Vy a/nebo vaše společnost si můžete vytvořit vlastní Firemní účet prostřednictvím registrace.

Firemní účet jménem společnosti mohou vytvořit pouze právní zástupci nebo zmocněnci příslušné společnosti. Při registraci prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni jménem vaší společnosti přijmout tyto Podmínky.

Registrace Firemního účtu podléhá našemu uvážení. V případě, že vaše žádost a/nebo žádost vaší společnosti o registraci bude přijata: - váš Firemní účet bude vytvořen; - pro váš Firemní účet bude vytvořen výchozí prostor; - pro váš Firemní účet bude vytvořeno výchozí fakturační centrum; - na e-mailovou adresu uvedenou při registraci budou zaslány pověřovací informace a pokyny ohledně přístupu na Účet.

Nedovolíme nikomu jinému, aby se přihlásil na Firemní účet prostřednictvím vašich údajů; nesete výhradní odpovědnost za to, aby k takovému neoprávněnému přihlášení nedošlo.

Za účelem ochrany Firemního účtu s maximální péčí a pozorností chraňte své heslo a ostatní údaje a zabraňte jejich nevhodnému, chybnému nebo neoprávněnému použití. Nepoužívejte stejné heslo pro aplikace třetích stran.

Nesete výhradní odpovědnost za činnost vykonávanou vašimi zaměstnanci nebo zástupci nebo jinými neoprávněnými třetími stranami prostřednictvím vašeho Firemního účtu.

V případě, že se dozvíte o neoprávněném použití svého Firemního účtu, jste povinni neprodleně písemně informovat společnost CRIF na adrese helpdesk@crif.cz.

Souhlasíte s tím, že při registraci poskytnete přesné a úplné informace. Jste povinni nás informovat o veškerých případných změnách osobních údajů.

Společnost CRIF zpracuje vaše údaje v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Objednání našich služeb

Abyste si mohli předplatit jednu z našich Služeb, musíte vykonávat podnikatelskou činnost (tj. musíte být podnikatel, firma nebo jiná právnická osoba) a koupit si danou Službu v souvislosti se svou činností.

Předplatné našich Služeb musí být provedeno po registraci Firemního účtu.

Pouze poté, co vy a/nebo vaše společnost přijmete příslušné podmínky, se Služba pro daný Firemní účet aktivuje.

Naše záruky a odmítnutí odpovědnosti

Nabízíme internetovou stránku pomocí obchodně přiměřené úrovně dovedností a péče a doufáme, že se vám bude líbit.

Kromě těchto Podmínek nebo jiných výslovně uvedených podmínek společnost CRIF nečiní žádné jiné sliby ohledně Internetové stránky.

Neposkytujeme žádné závazky ohledně obsahu internetové stránky, jejích konkrétních funkcí ani její spolehlivosti, dostupnosti nebo schopnosti uspokojit vaše potřeby.

Poskytujeme internetovou stránku „tak, jak je“ a neposkytujeme žádné výslovné či domnělé záruky, podmínky ani prohlášení, že tato Internetová stránka bude k dispozici bez přerušení nebo že se na ní nevyskytnou žádné chyby ani viry. Tímto berete na vědomí, že jste povinni učinit vhodná opatření a provést kontroly virů (včetně instalace antivirových programů a provedení jiných vhodných bezpečnostních kontrol) k uspokojení vašich konkrétních požadavků s ohledem na přesnost a/nebo obsah informací.

Odpovědnost za internetovou stránku

V rozsahu povoleném zákonem společnost CRIF nenese odpovědnost za ušlé zisky, ztracené údaje, finanční ztráty nebo nepřímé, zvláštní, následné, exemplární či jiné škody vzniklé v důsledku používání Internetové stránky nebo Služeb.

V žádném případě společnost CRIF nenese odpovědnost za ztrátu nebo škodu, kterou nelze rozumně předvídat.

Tyto Podmínky nás však v žádném rozsahu nezbavují odpovědnosti za úmrtí nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo odpovědnosti, kterou ze zákona nelze omezit ani vyloučit.

Neneseme odpovědnost za ztrátu, zranění, nárok, závazek ani škodu jakéhokoli druhu vyplývající z používání Internetové stránky vámi a/nebo vaší společností. Vy a/nebo vaše společnost jste povinni odškodnit společnost CRIF a její pobočky, vedení, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli nároků, soudních sporů nebo žalob vyplývajících z používání této Internetové stránky nebo z porušení těchto Podmínek ze strany vás a/nebo vaší společnosti, včetně závazků a výdajů souvisejících s nároky, ztrátami, škodami, žalobami, rozsudky, náklady na soudní řízení a poplatky za právní zastoupení.

Zásady ohledně odkazů

Tato Internetová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na stránky provozované a spravované třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro váš komfort a nad obsahem těchto stránek nemáme kontrolu, ani za něj neneseme odpovědnost. Poskytnutím odkazů automaticky neschvalujeme materiál obsažený na těchto stránkách ani jejich majitele. Pokud odkazy použijete k návštěvě takových stránek třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí. Nesmíte odkazovat na naši Internetovou stránku bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Obecná ustanovení

Jsme oprávněni změnit tyto Podmínky, například při změně právních předpisů nebo této Internetové stránky.

Oznámení o změně Podmínek bude zveřejněno na této stránce.

Nesouhlasíte-li s upravenými Podmínkami, nemůžete stránku nadále používat.

Tyto Podmínky řídí vztah mezi společností CRIF a vámi a/nebo vaší společností. Nevytváří žádná práva pro třetí strany.

V případě, že tyto Podmínky porušíte a my ihned nepodnikneme příslušná opatření, neznamená to, že se vzdáváme jakýchkoli práv (např. podniknout příslušná opatření později).

V případě, že jakákoli z podmínek bude nevymahatelná, tato skutečnost nebude mít vliv na vymahatelnost ostatních podmínek.

Souhlasíte s tím, že případné spory vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související se budou řídit italskými právními předpisy.

Veškeré nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou rozhodovány výhradně soudy v Bologni, Itálii.

V případě jakýchkoli dotazů o této Internetové stránce nebo těchto Podmínkách nás neváhejte kontaktovat; příslušné kontaktní údaje se nachází v rubrice Kontakty na stránce www.crif.cz .

Sdělení o ochraně osobních údajů

Toto sdělení o ochraně osobních údajů popisuje metody společnosti CRIF S.p.A. registrované v Itálii, se sídlem na adrese bologna, via Mario Fantin 1-3, s ohledem na správu internetové stránky www.crif.cz a s odkazem na zpracování osobních údajů jejích uživatelů. Vztahuje se na informace získané o návštěvnících našich stránek, registrovaných uživatelích a uživatelích našich služeb.

Společnost CRIF S.p.A. je správcem osobních údajů získávaných společností CRIF S.p.A. S.p.A. v souvislosti s používáním internetové stránky www.crif.cz, jejímž hostitelem a správcem je společnost CRIF S.p.A. .

Obecné informace

Společnost CRIF S.P.A. je součástí Skupiny CRIF a mimo jiné se věnuje dodávce obchodních informačních služeb s přidanou hodnotou, vysoce kvalitních údajů a čerstvých úvěrových zpráv o italských a zahraničních společnostech; dále se věnuje analýze, poradenství, outsourcingu a softwarovým řešením.

Tyto zásady stanovují účel, za nímž používáme vaše osobní údaje, a uvádí podrobné informace o způsobu, jakým používáme soubory cookie a podobné technologie (např. webové majáky) s cílem umožnit vám efektivně procházet naši internetovou stránku. Tento dokument dále obsahuje podrobné informace o našich bezpečnostních postupech s ohledem na naše klienty, návštěvníky naší stránky a příjemce automaticky zasílaných sdělení.

Účel zpracování

Na naší internetové stránce si můžete vytvořit a zaregistrovat vlastní účet. Osobní údaje, které poskytnete za účelem zřízení a registrace účtu na naší internetové stránce, a údaje, které nashromáždíme v souvislosti s užíváním stránky, budou zpracovány a použity pouze pro následující účely:
1. Registrace a ověření
2. Na základě vašeho požadavku umožnění kontaktu s naší společností pro předplatné našich služeb a/nebo poskytnutí služeb uvedených na této internetové stránce
3. Kontaktování uživatelů a klientů e-mailem/telefonicky pro marketingové účely (také prostřednictvím našich obchodních partnerů)
4. Zaměření podle chování
5. Analýza a statistika chování uživatelů na naší internetové stránce

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může mít za následek neposkytnutí nebo pouze částečné poskytnutí služeb uvedených v bodech 1-3 výše.

Používání souborů cookie společností CRIF

Úplné informace o souborech cookie (což jsou malé textové soubory uložené na váš pevný disk určitým serverem), o jejich využití a o typech těchto souborů používaných společností CRIF S.p.A. viz naše Zásady používání souborů cookie.

Metody zpracování

Údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy a správně pro zajištění jejich bezpečnosti a důvěrnosti. Osobní údaje budou zpracovávány s použitím elektronických nebo alespoň počítačových zařízení.

Typy zpracovávaných údajů

Informační systémy a softwarové postupy zapojené do provozu této stránky získávají určité osobní údaje v rámci běžného provozu. Přenos těchto údajů je nedílnou součástí používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace se neshromažďují proto, aby byly spojovány s konkrétními stranami, ale z jejich povahy vyplývá, že je možné identifikovat uživatele prostřednictvím zpracování a spojení s údaji v držení třetích stran. Typ získávaných údajů zahrnuje IP adresy a názvy domén počítačů uživatelů, kteří se na stránku připojí, adresy zdrojů požadovaných identifikátorem URI (jednotný identifikátor zdroje), čas požadavku, způsob zadání požadavku na server a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele.

Volitelné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy/prostřednictvím formuláře žádosti o zaslání informací na stránce zahrnuje získání osobních údajů uživatele, které jsou nezbytné pro zodpovězení jeho dotazů.

Sdělování údajů

Jsme oprávněni sdělit vaše osobní údaje našim obchodním partnerům a jiným odborným poradcům, zaměstnancům a zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům zboží a služeb, finančním institucím a poradcům a regulačním orgánům, a to pouze pro výše uvedené účely a v rozsahu povoleném a požadovaném právními a správními předpisy.

Zákonné zpracování

Veškeré osobní údaje shromážděné společností CRIF S.p.A. v souvislosti s touto internetovou stránkou jsou zpracovávány v souladu s požadavky s italskými předpisy ohledně ochrany osobních údajů, které jsou stanoveny v zákoně o ochraně osobních údajů(Vyhláška 196/2003 - http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248). Subjekty, jichž se osobní údaje týkají, jsou oprávněny mít k těmto údajům přístup a opravovat je. Toto právo lze uplatnit kontaktováním zástupců společnosti CRIF S.p.A. na adrese privacy@crif.cz .

Odkazy na jiné webové stránky

Naše internetová stránka může obsahovat odkazy, které vám umožní snadnou návštěvu jiných stránek, které vás zajímají. Upozorňujeme však, že jakmile prostřednictvím těchto odkazů naši stránku opustíte, nad těmito jinými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Neneseme tedy odpovědnost za ochranu osobních údajů, které poskytnete v rámci návštěvy takových stránek, a tyto stránky se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Za takové jiné internetové stránky neneseme žádnou odpovědnost. Při zadávání osobních údajů na internetu byste měli být opatrní a vždy se podívat na příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů na dané stránce.

Neustále přehodnocujeme a nasazujeme nové technologie pro zvýšení bezpečnosti. Společnost CRIF S.p.A. nenese odpovědnost za obsah ani zásady ochrany osobních údajů na žádné jiné stránce, na kterou uvádíme odkaz.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být kdykoli změněno. Společnost CRIF S.p.A. před provedením větších změn zveřejní změny tohoto prohlášení na své internetové stránce.

Datum poslední změny: 07/02/2017

Kontakt

V případě dotazů týkajících se tohoto prohlášení nás kontaktujte na adrese privacy@crif.cz.